19/11/2014

19/11/2014

On 19/11 Midi Seminar started with his regular programme, after a day of games and ice breakers in order to allow to participants to know each others.

This was the programme:

  • Introduction to the seminar and presentation of timetable

  • Presentation of SCI and Midi group

  • Motivation, fears and expectation

  • Presentation of the organizations and preparation of human library (the public event of thuersday 20/11)

  • Organizations’ fair

Presentantion of organisation was a very dynamic activity in which people presented their own organisation answering to 5 questions arranged in a “route” :

1) Where is your organisation?

2) What does your organisation (representation trough the tool of collage)?

3) With whom work (target group)

4) Human library, presentation of this method, by Natalija and Laura

5) Midi project chart, which are your's organisation project in MIDI area

The “Human library” will be the public event that will be hosted in SCI Cat office on 20/11, it's a way to share personal experience of each person: everybody can be a “book”, but instead of reading it you will have a cobversation.

In the end of the day, we also had the reflctions groups in order to understand the best, and the worst part of daytime, and eventually adjust the programme

In the first organizations’ fair we had :

CCAB from Tunisia
Baladna from Palestine
CJV From Morocco
Adpal from Algeria

El 19/11, el Seminari MIDI va començar amb el programa regular, després d'un dia de jocs per tal de permetre els participants conèixer-se millor.

El programa va ser:

Introducció al seminari i presentació de l'horari

  • Presentació de l'SCI i del MIDI grup

  • Motivació, pors i expectatives

  • Presentació de les universitats i preparació de la llibreria humana (l'esdeveniment públic del dijous 20 de novembre)

  • Mercat d'organitzacions

La presentació de les organitzacions va ser una activitat molt dinàmica en la que les persones van presentar la seva organització contestant 5 preguntes posades «en camí»:

1. On és la vostra organització? – Representat en un mapa

2. Què fa la vostra organització? – Representat a partir d'un collage

3. Amb qui treballeu? – Presentació dels col.lectius

4. Presentació del mètode de la Llibreria Humana

5. Quin és el projecte que la vostra organització porta a terme a l'àrea MIDI? – Presentació en una taula.

La «Llibreria Humana» serà l'esdeveniment public que acollirà l'oficina de l'SCI Cat el 20 de novembre, i és una manera de compartir una experiència personal: tothom pot ser un llibre, però enlloc de llegir, podràs mantenir una conversa amb la persona.

Al final del dia, tambè hi va haver una estona per els grups de reflexió per poder conèixer la millor i la pitjor part del dia, i en cas de creure-ho necessari, poder ajustar el programa.

En la primera sessió del Mercat d'Organitzacions vam tenir:

CCAB from Tunisia
Baladna from Palestine
CJV From Morocco
Adpal from Algeria