7 de març: AGO del SCI

7 de març: AGO del SCI

La propera Assemblea General
Ordinària (AGO) del Servei Civil Internacional de Catalunya tindrà lloc
aquest dissabte 7 de març al mateix local del SCI. S’hi farà un repàs a
l’acompliment del Pla Estratègic 2008-2011 mitjançant la revisió del
Pla Operatiu Anual (POA) 2008, la Memòria i el Balanç de l’any passat.
Així mateix, la reunió servirà per elaborar una proposta de POA per al
2009.
Recordem que a l’AGO hi estan convocades totes les persones
associades, els grups locals, la Junta Directiva i l’Oficina Tècnica.

A continuació detallem l’ordre del dia:
9.00h 1a convocatòria
9.30h 2a convocatòria
9.35h Presentació dels participants i distribució de torns en l’escriptura d’actes
10.00h  Aprovació ordre del dia. Aprovació d’actes AGO 2008
10.15h Presentació, discussió/ Aprovació de la memòria 08
10.45h Presentació, discussió/ Aprovació Balanç econòmic i estat de Comptes 08
11.30h Pausa- Cafè
12.00h Presentació dels documents polítics i guies de cada àrea
13.00h Presentació grups de treball local
14h Dinar
15.30h Presentació,  discussió/ Aprovació de POA 09 i pressupost 2009
17.00h Resum temes tractats a ICM 08
17.30h Altes i baixes socis. De la Junta: eleccions de places vacants i/o ratificació de càrrecs
18.00h Torn obert de paraules
Cloenda