Forma’t en mediació i resolució de conflictes voltant per mig món!

Forma’t en mediació i resolució de conflictes voltant per mig món!

Busquem 3 persones catalanes amb ganes de formar-se en mediació i gestió de conflictes a nivell internacional! El projecte implica disponibilitat i continuïtat des de Desembre de 2015 a Març del 2017, i inclou un seminari a la Índia, una formació a Roma i observació de professionals sobre terreny durant 2 mesos a la Índia, Sri Lanka o Nigèria!

El projecte és una acció global destinada a fomentar  la capacitat dels i les participants en gestió de conflictes a nivell internacional. Per aquest motiu, es reunirà joves de dos països europeus (Catalunya i Itàlia) i de tres països “empobrits” (Índia, Sri Lanka, Nigèria) afectats, tots ells,  per conflictes interns del passat o actuals.

Els 12 participants estaran involucrats en un esquema geogràficament mòbil d'aprenentatge a través d'oportunitats d'educació no formal (seminari, formació, treball d’observació de professionals, tallers…). L'objectiu del projecte serà d'adquirir habilitats en el camp de la transformació de conflictes, la mediació i la no violència. Els resultats del projecte seran utilitzats per promoure, crear consciència, fer i compartir un llibre electrònic (E-Book) disponible en diferents idiomes de la UE (anglès, italià i espanyol) que s'utilitzarà en les futures campanyes, seminaris i cursos de capacitació.

El projecte es dividirà en diferents fases d’activitats,  des de Desembre del 2015 al Març 2017:

Fase 1 / Seminari – Índia (01/08 desembre 2015)

Tots els 12 participants del projecte, juntament amb 1 membre de cada organització associada, es reuniran a l'Índia. El seminari constarà d’una introducció teòrica a la transformació noviolenta de conflictes i la meditació. Així mateix, tindran una visió general de la connexió entre la violència i la marginació dels joves a través del suport de presentacions interactives, documentals i entrevistes d'àudio. Finalment, s’aprofitarà per parlar sobre el treball d’observació de professionals o començar a estructurar i dissenyar l’E-Book 

Fase 2 / Formació – Roma / Itàlia (07/15 maig 2016)
Els 12 participants, els mateixos del seminari a l'Índia, es reuniran a Roma per a una formació, on seran formats per a convertir-se en mediador en situació de conflicte. Ells aprendran eines i mètodes de transformació no violenta de conflictes en el cas dels conflictes urbans.

Fase 3 / Observació de Professionals a Itàlia, Catalunya, Sri Lanka, Índia i Nigèria.
=> De 15 maig-15 juliol, 2016 a Itàlia (un participant de l'Índia, Sri Lanka i Nigèria).
=> De 15 maig-15 juliol, 2016 a Catalunya (un participant de l'Índia, Sri Lanka i Nigèria).
=> De 15 juliol-15 setembre, 2016 a l'Índia, Sri Lanka i Nigèria (3 participants procedents d'Itàlia i altres 3 d'Espanya aniran a cada país soci, l'Índia, Sri Lanka i Nigèria. Per replicar l'experiència dels seus companys a Europa.
Els participants aprofitaran els coneixements adquirits durant la formació per tal de dur a terme una observació dels conflictes que tenen lloc als països d’acollida, els mètodes de gestió d’aquests, quines eines disposes… Al final es posaran a prova els coneixements adquirits a través d'un taller de 2 dies. Contribuiran a la pàgina web i a la creació de l'E-Llibre.

Fase 4 / Tallers
Els participants tindran la possibilitat, un cop de tornada als seus països, de compartir la informació, els coneixements i les competències adquirides durant les fases anteriors a través de l'organització i gestió d'un taller de 3 dies!
 
Fase 5 / Investigació i realització E-Book (desembre 2015- març 2017)
Tots els participants conclouran la seva investigació de camp i recolliran tot el material desenvolupat durant el projecte per tal de realitzar l’ E-Book.
Fase 6 de conferències / Final – Roma / Itàlia (març de 2017)
El projecte conclourà amb una conferència final on es presentaran el producte final els mitjans de comunicació (e-book) i tot el projecte.

Requisits dels i les participants:

– Edats compreses entre els 21 i 35 anys
–  Anglès intermedi (parlat i escrit).
– Capacitats en la redacció d'articles, informes i aplicació d'una investigació.
– Capacitat d'adaptació i de treballar en un grup en un context intercultural i en situacions difícils i estressants.
Autonomia de treball
– Forta motivació per atreballar en la resolució no violenta dels conflictes i la mediació.
– Coneixement d’eines de comunicació (vídeo i edició de fotos).

Característiques desitjables

– Una important experiència en el voluntariat i / o activisme.

Condicions de participació
Disponibilitat durant tot el desenvolupament del projecte (de desembre 2015 a març 2017), i compromís a participar en totes les fases del projecte.
– Es garantirà allotjament i menjar en totes les activitats; durant l'observació de professionals també es dotarà als participants de diners de butxaca.
– El 30% de les despeses  de transport (bitllets d’avió) haurà de ser cobert pels participants.
– L’assegurança durant les activitats estarà coberta pel projecte.

Data límit per a les candidatures: 30 de Setembre

Per tal d’inscriure’s cal omplir aquest formulari de sol•licitud, en anglès,  i enviar el CV abans del 30 de Setembre a comunicacio@sci-cat.org
Persona de contacte:
Per a qualsevol informació no dubti en contactar amb nosaltres comunicacio@sci-cat.org